PACE

Nhóm Chăm Sóc Liên Ngành (IDT) Là Gì?

Chăm sóc y tế cá nhân

Tại PACE, Nhóm Chăm Sóc Liên Ngành (Interdisciplinary Team, IDT) của chúng tôi gồm các chuyên gia y tế lập kế hoạch, điều phối và cung cấp cho quý vị sự chăm sóc y tế cá nhân. Họ bao gồm:

 • Bác sĩ gia đình
 • Bác sĩ chuyên khoa
 • Y tá
 • Dược sĩ
 • Cán sự xã hội
 • Chuyên gia dinh dưỡng
 • Chuyên gia trị liệu vật lý
 • Chuyên gia trị liệu kỹ năng
 • Nhân viên chăm sóc tại nhà
 • Nhân viên phụ trách các hoạt động/giải trí
 • Nhân viên phụ trách các dịch vụ chuyên chở

Kế hoạch chăm sóc

Nhóm Chăm Sóc Liên Ngành làm việc với quý vị và gia đình của quý vị để tạo ra một kế hoạch chăm sóc cá nhân, được thực hiện hằng ngày. Bằng việc gặp quý vị hằng ngày tại PACE, Nhóm Chăm Sóc Liên Ngành có thể nhìn thấy những thay đổi về sức khỏe của quý vị, và điều chỉnh kế hoạch chăm sóc của quý vị.

Chương trình của chúng tôi được thiết kế nhỏ và mang tính cá nhân, để chúng tôi có thể biết về quý vị và những điều quý vị thích. Chúng ta làm việc cùng nhau để giúp quý vị tiếp tục ở tại nhà một cách độc lập khi còn có thể.

Arrow Pointing Right Icon

Bản tóm tắt các phúc lợi Tìm hiểu thêm một số các phúc lợi được PACE đài thọ.

Tại Trung tâm PACE   Đọc để biết thêm chi tiết.

Document with arrow pointing down icon

Tài liệu về Cách để Gia nhập Trung tâm PACE   Hướng dẫn từng bước về tiến trình ghi danh vào Trung tâm PACE.

Document with arrow pointing down icon

Tải xuống bản thỏa thuận ghi danh vào PACE của thành viên  Download PDF Icon Bản thỏa thuận liệt kê các điểm đặc biệt của PACE, các phúc lợi, cách nhận các dịch vụ, các loại trừ, quyền hạn của quý vị khi là một thành viên, trách nhiệm của quý vị, và nhiều hơn nữa.

Liên Lạc Với Chúng Tôi
 • Văn Phòng Dịch Vụ PACE
  Quý vị có thể liên lạc với chúng tôi thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 4:30 chiều.
  1-714-468-1100 Số tại địa phương
  1-844-999-PACE (7223) Đường dây miễn phí
  1-714-468-1063 TDD/TTY

 • Ghi Danh vào PACE
  1-844-999-PACE (7223) Đường dây miễn phí
  Thông Tin Ghi Danh
Đến Văn Phòng của Chúng Tôi
 • Đến văn phòng của chúng tôi thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 4:30 chiều.
  Quý vị có thể đến mà không cần hẹn trước.
  Chúng tôi đóng cửa vào một số ngày lễ nhất định.

  13300 Garden Grove Blvd.
  Garden Grove, CA 92843

 • Chúng tôi nói ngôn ngữ của quý vị
  Yêu cầu các dịch vụ thông dịch
Thành Viên Mới của PACE
Các Mẫu Đơn và Tài Liệu

Download the free Adobe Reader.

Tài liệu có trên trang nhà này bằng dạng PDF có thể cần nhu liệu Adobe Reader miễn phí để có thể đọc được. Bấm vào đây để chuyển tải Adobe Reader miễn phí từ Trang Nhà Adobe.

H7501_22WEB001_M (Approved 3/9/2022)

Date Revised January 21, 2022