PACE

Tài Liệu cho Thành Viên

Những tài liệu quý vị có thể cần

Document with arrow pointing down icon

Tải xuống bản thỏa thuận ghi danh vào PACE của thành viên  Download PDF Icon Bản thỏa thuận liệt kê các điểm đặc biệt của PACE, các phúc lợi, cách nhận các dịch vụ, các loại trừ, quyền hạn của quý vị khi là một thành viên, trách nhiệm của quý vị, và nhiều hơn nữa.

Arrow Pointing Right Icon

Các mẫu đơn thông dụng Có nhiều mẫu đơn quý vị có thể cần.

Arrow Pointing Right Icon

Những tài liệu quan trọng khác Xem Thông báo Quyền Riêng Tư, Thông báo Không Phân Biệt Đối Xử và những tài liệu khác.

Arrow Pointing Right Icon

Quyền hạn của quý vị Cách để báo cáo và giải quyết những vấn đề (than phiền và khiếu nại), Thông báo Quyền Riêng Tư, Thông báo Không Phân Biệt Đối Xử và cách để báo cáo gian lận và lạm dụng.

Liên Lạc Với Chúng Tôi
 • Văn Phòng Dịch Vụ PACE
  Quý vị có thể liên lạc với chúng tôi thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 4:30 chiều.
  1-714-468-1100 Số tại địa phương
  1-844-999-PACE (7223) Đường dây miễn phí
  1-714-468-1063 TDD/TTY

 • Ghi Danh vào PACE
  1-844-999-PACE (7223) Đường dây miễn phí
  Thông Tin Ghi Danh
Đến Văn Phòng của Chúng Tôi
 • Đến văn phòng của chúng tôi thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 4:30 chiều.
  Quý vị có thể đến mà không cần hẹn trước.
  Chúng tôi đóng cửa vào một số ngày lễ nhất định.

  13300 Garden Grove Blvd.
  Garden Grove, CA 92843

 • Chúng tôi nói ngôn ngữ của quý vị
  Yêu cầu các dịch vụ thông dịch
Thành Viên Mới của PACE
Các Mẫu Đơn và Tài Liệu

Download the free Adobe Reader.

Tài liệu có trên trang nhà này bằng dạng PDF có thể cần nhu liệu Adobe Reader miễn phí để có thể đọc được. Bấm vào đây để chuyển tải Adobe Reader miễn phí từ Trang Nhà Adobe.

H7501_22WEB001_M (Approved 3/9/2022)

Date Revised January 21, 2022