PACE

Quý Vị Có Thể Báo Cáo Gian Lận và Lạm Dụng

Đường Dây về Tuân Thủ Luật Lệ và Đạo Đức 1-877-837-4417 (TTY 711)

Xin gọi cho chúng tôi

Nếu quý vị thấy bất kỳ hoạt động nào quý vị nghĩ là gian lận hoặc lãng phí, chúng tôi đặc biệt khuyến khích quý vị gọi Đường Dây về Tuân Thủ Luật Lệ và Đạo Đức của chúng tôi ở số 1-877-837-4417 (TTY 711). Quý vị cũng có thể báo cáo hoạt động sử dụng mẫu đơn Báo Cáo Tuân Thủ và Gian Lận, Lãng Phí và Lạm Dụng (FWA) của CalOptima.

Quý vị không cần phải cho biết tên của quý vị để báo cáo hoạt động gian lận.

Download this file icon

Hoàn tất Mẫu Đơn Báo Cáo Tuân Thủ và Gian Lận, Lãng Phí và Lạm Dụng Download PDF Icon Mẫu đơn được bảo mật này có hướng dẫn cách để điền mẫu đơn và nơi gửi mẫu đơn.

Liên Lạc Với Chúng Tôi
 • Văn Phòng Dịch Vụ PACE
  Quý vị có thể liên lạc với chúng tôi thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 4:30 chiều.
  1-714-468-1100 Số tại địa phương
  1-844-999-PACE (7223) Đường dây miễn phí
  1-714-468-1063 TDD/TTY

 • Ghi Danh vào PACE
  1-844-999-PACE (7223) Đường dây miễn phí
  Thông Tin Ghi Danh
Đến Văn Phòng của Chúng Tôi
 • Chúng tôi đang tiếp tục phục vụ các thành viên của mình thông qua các số điện thoại của văn phòng Dịch Vụ của chúng tôi, vì chúng tôi tuân thủ các hướng dẫn để làm giảm khả năng lây lan của COVID-19. Các tòa nhà của chúng tôi không tiếp khách đến thăm.
 • Chúng tôi nói ngôn ngữ của quý vị
  Yêu cầu các dịch vụ thông dịch
Thành Viên Mới của PACE
Các Mẫu Đơn và Tài Liệu