PACE

Thông Báo về Quyền Hạn

Cho các Tham Dự Viên của PACE

Quyền Hạn và Trách Nhiệm của Quý Vị

Tại CalOptima Health PACE, chúng tôi tận tình cung cấp cho quý vị những dịch vụ chăm sóc sức khỏe có phẩm chất để quý vị có thể duy trì sự độc lập khi còn có thể. Nhân viên của chúng tôi cam kết đối xử với mỗi và mọi tham dự viên với phẩm hạnh và sự tôn trọng và bảo đảm rằng tất cả các tham dự viên được tham gia lập kế hoạch cho việc chăm sóc và điều trị của họ.

Là một tham dự viên tại CalOptima Health PACE, quý vị có những quyền hạn sau:

Quý vị có quyền được đối xử với sự tôn trọng.

Quý vị có quyền luôn luôn được đối xử với phẩm hạnh và sự tôn trọng, được giữ kín tất cả sự chăm sóc của quý vị, và nhận được sự chăm sóc ân cần, chu đáo. Quý vị có quyền:

 • Nhận sự chăm sóc sức khỏe một cách dễ tiếp cận và trong một môi trường an toàn, sạch sẽ.
 • Không bị nguy hiểm. Nguy hiểm bao gồm sự lạm dụng về thể chất hoặc tinh thần, bị bỏ bê, sử dụng thuốc quá mức, sự trừng phạt về thể chất hoặc bị để một mình không theo ý muốn của quý vị, cũng như bất kỳ sự kiềm chế nào về thể chất hoặc hóa chất (sử dụng thuốc) được áp dụng cho quý vị để trừng phạt hoặc để thuận tiện cho nhân viên mà quý vị không muốn, để điều trị những triệu chứng y khoa hoặc ngăn ngừa thương tích.
 • Không nhận những thủ thuật nguy hiểm.
 • Nhận các dịch vụ điều trị và hồi phục nhằm phát huy khả năng hoạt động chức năng của quý vị đến mức tối ưu và khuyến khích sự độc lập của quý vị.
 • Nhận sự chăm sóc từ các nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp có học vấn và kinh nghiệm để thực hiện các dịch vụ mà họ chịu trách nhiệm.
 • Tham gia vào một chương trình gồm các dịch vụ và hoạt động nhằm phát huy thái độ tích cực về sự hữu ích và các khả năng, chương trình được tạo ra để khuyến khích việc học hỏi, phát triển và nhận thức về những cách tích cực để phát triển các sở thích và tài năng của quý vị.
 • Tự quyết định khi sinh hoạt tại trung tâm chăm sóc ban ngày, bao gồm cơ hội để: 1) Tham gia phát triển một kế hoạch cho các dịch vụ; 2) Quyết định có tham gia vào bất kỳ hoạt động nào được cung cấp hay không; 3) Trong phạm vi có thể, được tham gia vào việc lập kế hoạch và điều hành chương trình.
 • Được chăm sóc trong không gian sinh hoạt với sự chú ý và quan tâm chân thành, cung cấp sự trợ giúp và những dịch vụ cần thiết.
 • Được bảo đảm sự riêng tư không bị người khác nghe và nhìn trong tất cả các buổi khám và điều trị chăm sóc sức khỏe.
 • Nhận sự trợ giúp, khi quý vị cần, để sử dụng các tiến trình than phiền và khiếu nại của Medicare và Medi-Cal, và các quyền dân sự và pháp lý khác của quý vị.
 • Được khuyến khích và giúp đỡ thảo luận với nhân viên tại CalOptima Health PACE để cho nhân viên tại CalOptima Health PACE biết về những than phiền và đề nghị những thay đổi về quy định và dịch vụ, và với nhân viên ở bên ngoài về chọn lựa của quý vị. Khi quý vị làm như vậy, quý vị sẽ không chịu sự kiểm soát, can thiệp, gây áp lực, phân biệt đối xử hoặc trả thù từ nhân viên của chúng tôi.
 • Sử dụng điện thoại khi ở tại Trung tâm CalOptima Health PACE, gọi và nhận và/hoặc thực hiện các cuộc điện thoại riêng tư, nếu cần thiết.
 • Không phải thực hiện công việc hoặc dịch vụ cho CalOptima Health PACE

Quý vị có quyền được bảo vệ chống phân biệt đối xử

Phân biệt đối xử là trái với pháp luật. Mọi công ty hoặc cơ quan làm việc với Medicare và Medi-Cal phải tuân thủ luật pháp. Họ không thể phân biệt đối xử với quý vị vì:

 • Chủng tộc
 • Nguồn gốc dân tộc
 • Nguồn gốc quốc gia
 • Tôn giáo
 • Độ tuổi
 • Giới tính
 • Xu hướng tính dục
 • Khuyết tật về tâm thần hoặc thể chất
 • Nguồn thanh toán cho việc chăm sóc sức khỏe của quý vị (thí dụ như Medicare hoặc Medi-Cal)

Là một tham dự viên của CalOptima Health PACE, quý vị có quyền nhận sự chăm sóc hiệu quả, ân cần, trân trọng từ nhân viên và các nhà cung cấp có hợp đồng không phân biệt chủng tộc, nguồn gốc quốc gia/dân tộc, tôn giáo, độ tuổi, giới tính, xu hướng tính dục, khuyết tật về tâm thần hoặc thể chất, hoặc nguồn thanh toán cho việc chăm sóc sức khỏe của quý vị.

Nếu quý vị nghĩ rằng quý vị bị phân biệt đối xử vì bất kỳ lý do nào, xin liên lạc với một nhân viên tại CalOptima Health PACE để được giúp đỡ giải quyết những quan ngại của quý vị.

Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào, quý vị có thể gọi đường dây miễn phí của Văn phòng Dân quyền ở số 1-800-368-1019. Thành viên sử dụng máy TDD/TTY nên gọi số 1-800-537-7697.

Quý vị có quyền nhận thông tin và trợ giúp

Quý vị có quyền nhận thông tin chính xác, dễ hiểu và được một người nào đó giúp quý vị đưa ra những quyết định về việc chăm sóc sức khỏe dựa trên thông tin được cung cấp. Quý vị có quyền:

 • Được người nào đó giúp đỡ nếu quý vị có trở ngại về ngôn ngữ hoặc giao tiếp để quý vị có thể hiểu tất cả những thông tin được cung cấp cho quý vị.
 • Được người nào đó thông dịch tất cả thông tin cung cấp cho quý vị sang ngôn ngữ quý vị muốn sử dụng một cách phù hợp về văn hóa, nếu ngôn ngữ chính của quý vị không phải là tiếng Anh và quý vị không thể nói tiếng Anh trôi chảy đủ để hiểu các thông tin đang được cung cấp cho quý vị.
 • Thảo luận đầy đủ và giải thích cho quý vị về Thỏa thuận Ghi danh theo cách mà quý vị hiểu.
 • Nhận các tài liệu tiếp thị và tài liệu về Quyền hạn tại CalOptima Health PACE bằng tiếng Anh và bằng bất kỳ ngôn ngữ nào khác thường được sử dụng trong cộng đồng của quý vị. Quý vị cũng có thể nhận những tài liệu này bằng chữ nổi Braille, nếu cần.
 • Nhận từ CalOptima Health PACE bản sao các quyền hạn của quý vị bằng văn bản. CalOptima Health PACE sẽ đăng những quyền hạn này ở nơi công cộng tại Trung tâm CalOptima Health PACE để dễ dàng đọc được.
 • Được thông báo đầy đủ, bằng văn bản, về các dịch vụ CalOptima Health PACE cung cấp. Việc này bao gồm cho quý vị biết những dịch vụ nào được các nhà cung cấp có hợp đồng cung cấp, thay cho các nhân viên của CalOptima Health PACE. Quý vị sẽ được cung cấp thông tin này trước khi quý vị tham gia CalOptima Health PACE, tại thời điểm quý vị tham gia và khi có sự thay đổi về các dịch vụ.
 • Xem xét, với sự trợ giúp nếu cần, các kết quả đánh giá gần đây nhất của CalOptima Health PACE. Các cơ quan Liên bang và Tiểu bang đánh giá tất cả các chương trình PACE. Quý vị cũng có quyền xem xét cách các chương trình CalOptima Health PACE sửa chữa bất cứ những vấn đề nào được phát hiện khi kiểm tra.

Quý vị có quyền chọn nhà cung cấp dịch vụ.

 • Quý vị có quyền chọn một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe trong hệ thống của CalOptima Health PACE và nhận sự chăm sóc sức khỏe có phẩm chất.
 • Phụ nữ có quyền nhận các dịch vụ từ một chuyên gia chăm sóc sức khỏe của phụ nữ đạt tiêu chuẩn cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe định kỳ hoặc phòng ngừa của phụ nữ.
 • Quý vị có quyền tiếp cận một cách hợp lý và kịp thời các bác sĩ chuyên khoa khi bệnh trạng của quý vị yêu cầu và phù hợp với các hướng dẫn hiện hành về việc thực hành lâm sàng.

Quý vị có quyền tiếp cận các dịch vụ cấp cứu.

Quý vị có quyền nhận các dịch vụ cấp cứu tại nơi và thời điểm quý vị cần mà không cần sự chấp thuận trước của CalOptima Health PACE. Một tình trạng cấp cứu về y khoa là khi quý vị nghĩ rằng sức khỏe của quý vị đang gặp nguy hiểm nghiêm trọng - khi mỗi giây trôi qua đều quan trọng. Quý vị có thể bị thương nghiêm trọng, bệnh đột ngột hoặc một chứng bệnh nhanh chóng trở nên trầm trọng. Quý vị có thể nhận sự chăm sóc cấp cứu ở bất kỳ đâu trong Hoa Kỳ.

Quý vị có quyền tham gia vào các quyết định điều trị.

Quý vị có quyền tham gia đầy đủ vào tất cả các quyết định liên quan đến sự chăm sóc sức khỏe của quý vị. Nếu quý vị không thể tham gia đầy đủ vào các quyết định điều trị của mình hoặc nếu quý vị cần ai đó mà quý vị tin tưởng giúp cho quý vị, quý vị có quyền chọn người đó hành động thay cho quý vị. Quý vị có quyền:

 • Được giải thích về tất cả những chọn lựa điều trị bằng ngôn ngữ mà quý vị hiểu, được thông báo đầy đủ về tình trạng sức khỏe và trạng thái chức năng của quý vị và quý vị hiện đang như thế nào và đưa ra các quyết định về chăm sóc sức khỏe.
 • Được thông báo trước khi được điều trị về tất cả các phương pháp điều trị được nhóm chăm sóc liên ngành yêu cầu, về các dịch vụ sẽ được cung cấp khi nào và như thế nào, và về tên và trách nhiệm của những người cung cấp sự chăm sóc cho quý vị.
 • Từ chối điều trị hoặc từ chối thuốc. Nếu quý vị chọn không nhận sự điều trị, quý vị phải được cho biết việc này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của quý vị như thế nào.
 • Được bảo đảm rằng những quyết định về sự chăm sóc của quý vị sẽ được thực hiện một cách có đạo đức.
 • Được bảo đảm rằng quý vị và gia đình của quý vị sẽ được hướng dẫn về một căn bệnh đang ảnh hưởng đến quý vị để quý vị có thể tự chăm sóc bản thân, và gia đình của quý vị có thể hiểu về căn bệnh của quý vị và trợ giúp quý vị.
 • Nhận thông tin về bản chỉ thị trước (advance directives) và được CalOptima Health PACE giúp đỡ lập một bản chỉ thị trước. Một bản chỉ thị trước là một tài liệu bằng văn bản cho biết quý vị muốn các quyết định về y khoa được thực hiện như thế nào trong trường hợp quý vị không thể tự nói ra.
 • Tham gia vào việc lập và thực hiện kế hoạch chăm sóc của quý vị, nhằm phát huy khả năng hoạt động chức năng của quý vị đến mức cao nhất và khuyến khích sự độc lập của quý vị. Quý vị cũng có thể yêu cầu kế hoạch chăm sóc của mình được xem xét lại vào bất kỳ lúc nào. Quý vị cũng có thể yêu cầu nhóm chăm sóc liên ngành đánh giá lại vào bất kỳ lúc nào.
 • Khiếu nại bất kỳ quyết định nào về việc điều trị của CalOptima Health PACE hoặc các nhà cung cấp có hợp đồng thông qua tiến trình khiếu nại của chúng tôi và yêu cầu một buổi điều trần với Tiểu bang.
 • Nhận dịch vụ chăm sóc cần thiết ở tất cả các cơ sở chăm sóc, cho đến và bao gồm cả việc được đưa vào một cơ sở chăm sóc dài hạn khi trung tâm PACE không còn có thể giữ cho quý vị được an toàn trong cộng đồng thông qua sự hỗ trợ của các dịch vụ của PACE.
 • Được cung cấp thông báo trước, bằng văn bản, về bất kỳ kế hoạch chuyển quý vị đến một trung tâm điều trị khác, và lý do quý vị đang được chuyển đi.

Quý vị có quyền được giữ kín thông tin sức khỏe của mình.

Quý vị có quyền:

 • Thảo luận với các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe một cách riêng tư và được giữ kín thông tin cá nhân về việc chăm sóc sức khỏe như được bảo vệ theo luật tiểu bang và liên bang.
 • Xem xét và nhận bản sao hồ sơ y tế của quý vị và yêu cầu việc chỉnh sửa những hồ sơ này.
 • Được bảo đảm rằng tất cả thông tin trong hồ sơ y tế của quý vị sẽ được giữ kín, bao gồm thông tin có trong bất kỳ ngân hàng dữ liệu tự động nào. CalOptima Health PACE sẽ yêu cầu sự đồng ý bằng văn bản của quý vị để tiết lộ thông tin đến những người không được pháp luật cho phép nhận thông tin. Quý vị có thể cung cấp sự đồng ý bằng văn bản, trong đó giới hạn mức độ thông tin và những người có thể được cung cấp thông tin.
 • Được bảo đảm sẽ giữ kín thông tin khi tiếp nhận các Dịch Vụ Nhạy Cảm thí dụ như kiểm tra Bệnh Lây Nhiễm Qua Đường Tình Dục (Sexually Transmitted Disease, STD) và Hội Chứng Suy Giảm Miễn Dịch Mắc Phải Ở Người (Human Immunodeficiency Virus Infection, HIV).
 • Quy định mới về quyền riêng tư của tham dự viên cho quý vị tiếp cận nhiều hơn với những hồ sơ y tế của chính mình và nhiều quyền kiểm soát hơn đối với việc thông tin sức khỏe cá nhân của quý vị được sử dụng như thế nào. Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào về quy định quyền riêng tư này, quý vị có thể gọi đường dây miễn phí của Văn Phòng Dân Quyền ở số 1-800-368-1019. Thành viên sử dụng máy TDD/TTY nên gọi số 1-800-537-7697.

Quý vị có quyền nộp than phiền.

Quý vị có quyền than phiền về những dịch vụ quý vị nhận, hoặc về những dịch vụ quý vị cần nhưng không nhận được, về phẩm chất của sự chăm sóc, hoặc về bất kỳ quan ngại hoặc vấn đề nào khác quý vị có với CalOptima Health PACE. Quý vị có quyền có một quá trình công bằng và kịp thời để giải quyết những quan ngại với CalOptima Health PACE. Quý vị có quyền:

 • Nhận giải thích đầy đủ về tiến trình than phiền và khiếu nại.
 • Nhận trợ giúp để thực hiện các quyền dân sự, pháp lý và quyền của tham dự viên, bao gồm tiến trình than phiền của CalOptima Health PACE, tiến trình của buổi điều trần về Medi-Cal với Tiểu bang và các tiến trình khiếu nại của Medicare và Medi-Cal.
 • Quý vị có quyền liên lạc ở số 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) để biết thông tin và được trợ giúp, bao gồm việc nộp đơn than phiền về phẩm chất của dịch vụ chăm sóc hoặc việc cung cấp dịch vụ.
 • Được khuyến khích và trợ giúp để tự do giải thích về những than phiền của quý vị với nhân viên CalOptima Health PACE và các nhân viên bên ngoài về chọn lựa của quý vị. Quý vị không phải chịu thiệt hại theo bất kỳ cách nào vì nói với ai đó về những quan ngại của mình. Việc này bao gồm bị trừng phạt, đe dọa hoặc bị phân biệt đối xử.
 • Khiếu nại bất kỳ quyết định điều trị nào của CalOptima Health PACE, nhân viên hoặc nhà cung cấp có hợp đồng.

Quý vị có quyền rời khỏi chương trình.

Nếu vì bất kỳ lý do nào quý vị cảm thấy CalOptima Health PACE không phải là những gì quý vị cần, quý vị có quyền rời khỏi chương trình bất kỳ lúc nào.

Nếu quý vị cảm thấy bất kỳ quyền hạn nào của quý vị bị xâm phạm, xin vui lòng thông báo sự việc cho cán sự xã hội của quý vị ngay lập tức hoặc gọi văn phòng của chúng tôi thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 4:30 chiều ở số:

1-714-468-1100 hoặc số miễn phí 1-855-785-2584

Nếu quý vị muốn thảo luận với ai đó ngoài CalOptima Health PACE về những quan ngại của quý vị, quý vị có thể gọi:

1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), hoặc 1-888-452-8609 (Văn Phòng Thanh Tra của Bộ Dịch Vụ Chăm Sóc Y Tế).

Liên Lạc Với Chúng Tôi
 • Văn Phòng Dịch Vụ PACE
  Quý vị có thể liên lạc với chúng tôi thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 4:30 chiều.
  1-714-468-1100 Số tại địa phương
  1-844-999-PACE (7223) Đường dây miễn phí
  1-714-468-1063 TDD/TTY

 • Ghi Danh vào PACE
  1-844-999-PACE (7223) Đường dây miễn phí
  Thông Tin Ghi Danh
Đến Văn Phòng của Chúng Tôi
 • Đến văn phòng của chúng tôi thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 4:30 chiều.
  Quý vị có thể đến mà không cần hẹn trước.
  Chúng tôi đóng cửa vào một số ngày lễ nhất định.

  13300 Garden Grove Blvd.
  Garden Grove, CA 92843

 • Chúng tôi nói ngôn ngữ của quý vị
  Yêu cầu các dịch vụ thông dịch
Thành Viên Mới của PACE
Các Mẫu Đơn và Tài Liệu