Medi-Cal

Quý Vị Có Thể Báo Cáo Gian Lận và Lạm Dụn

Đường Dây về Tuân Thủ Luật Lệ và Đạo Đức 1-877-837-4417

Xin gọi cho chúng tôi

Nếu quý vị thấy bất kỳ hoạt động nào quý vị cho rằng là gian lận hoặc lãng phí, chúng tôi rất khuyến khích quý vị gọi cho Đường Dây về Tuân Thủ Luật Lệ và Đạo Đức của chúng tôi ở số 1-877-837-4417. Quý vị cũng có thể báo cáo bằng cách sử dụng mẫu đơn Báo Cáo Nghi Ngờ Gian Lận hoặc Lạm Dụng của CalOptima.

Quý vị không cần phải cho biết tên của quý vị để báo cáo hoạt động gian lận.

 

Download this file icon

Tải về mẫu đơn Nghi Ngờ Gian Lận hoặc Lạm Dụng Download PDF Icon Tài liệu bảo mật bao gồm các hướng dẫn về cách điền mẫu đơn và nơi để gửi mẫu đơn đến.

Liên Lạc Với Chúng Tôi
Thành Viên Medi-Cal Mới
Nhà Thuốc
Các Mẫu Đơn và Tài Liệu