Chương trình Tặng thưởng Chăm sóc Sức khỏe cho Thành viên

Chương Trình Tặng Thưởng Chăm Sóc Sức Khỏe cho Thành Viên Chích Ngừa COVID-19 Sẽ Chấm Dứt vào Ngày 31 Tháng 12 Năm 2023!

Nếu quý vị đã chích vắc-xin ngừa COVID-19, xin hãy kiên nhẫn. Có thể có sự chậm trễ trong việc xác nhận quý vị đã chích ngừa và gửi (các) thẻ quà tặng trong chương trình Tặng thưởng Chăm sóc Sức khỏe cho Thành viên Chích ngừa COVID-19 qua đường bưu điện cho quý vị.

Những Câu Hỏi Thường Gặp

1. Tôi có hội đủ điều kiện để tham gia chương trình Tặng Thưởng Chăm Sóc Sức Khỏe dành cho Thành Viên Chích Ngừa COVID-19 không?

Chương trình Tặng thưởng Chăm sóc Sức khỏe cho Thành viên Chích ngừa COVID-19 dành cho các thành viên CalOptima Health chấm dứt vào ngày 31 tháng 12 năm 2023. CalOptima Health đang thực hiện theo hướng dẫn mới nhất của Trung tâm Kiểm soát Bệnh được cập nhật vào ngày 19 tháng 4 năm 2023. Để hội đủ điều kiện, các thành viên phải:

 • Từ 6 tháng tuổi trở lên
 • Chích liều vắc-xin đầu tiên của COVID-19 trước ngày 30 tháng 6 năm 2023
 • Hoàn tất bất kỳ liều chích bổ sung nào được đề nghị trước ngày 31 tháng 12 năm 2023

Các hướng dẫn về thẻ quà tặng:

 1. Các thành viên bắt đầu chích vắc-xin ngừa COVID-19 trước ngày 19 tháng 4 năm 2023, hội đủ điều kiện để nhận 1 thẻ quà tặng cho mỗi liều chích ngừa được đề nghị, với mức giới hạn tối đa là 4 thẻ quà tặng cho mỗi người.
 2. Nếu các thành viên bắt đầu chích liều vắc-xin đầu tiên sau ngày 19 tháng 4 năm 2023, họ có thể hội đủ điều kiện cho 1 hoặc nhiều thẻ quà tặng hơn tùy thuộc vào số lượng liều chích ngừa được đề nghị dựa vào độ tuổi của họ.
 3. Các thành viên phải hội đủ điều kiện với CalOptima Health vào (các) ngày chích ngừa để nhận được (các) thẻ quà tặng.
 4. Các thành viên trong chương trình chăm sóc dài hạn và tham dự viên của CalOptima Health PACE không hội đủ điều kiện để tham gia chương trình Tặng thưởng Chăm sóc Sức khỏe cho Thành viên Chích ngừa COVID-19.

2. Tôi có thể nhận các tặng thưởng chăm sóc sức khỏe của mình bằng cách nào?

Các thành viên không cần phải nộp bất cứ thứ gì cho CalOptima Health. Thẻ quà tặng sẽ được gửi sau khi CalOptima Health xác nhận tình trạng chích ngừa của quý vị thông qua hệ thống dữ liệu Ghi danh Chích ngừa của California (California Immunization Registry). Thẻ quà tặng của quý vị sẽ được gửi đến địa chỉ gửi thư mà CalOptima Health lưu trong hồ sơ của quý vị. Để bảo đảm chúng tôi có địa chỉ chính xác trong hồ sơ, xin đăng nhập vào Trang Thông Tin cho Thành viên CalOptima Health hoặc tạo một tài khoản. Quý vị cũng có thể gọi cho văn phòng Dịch Vụ để cập nhật địa chỉ gửi thư ở số 1-714-246-8500 hoặc đường dây miễn phí ở số 1-888-587-8088 (TTY 711), thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 5:30 chiều.

3. Tôi sẽ nhận được thẻ quà tặng chăm sóc sức khỏe của mình khi nào?

Do có nhiều thành viên tham gia chương trình này, việc gửi (các) thẻ quà tặng của quý vị có thể bị chậm trễ. Quý vị có thể nhận thẻ quà tặng của mình cho các liều khác nhau vào những thời điểm khác nhau. Cảm ơn sự kiên nhẫn của quý vị.

4. Nếu thẻ quà tặng chăm sóc sức khỏe của tôi bị mất hoặc bị đánh cắp thì sao?

CalOptima Health không chịu trách nhiệm nếu thẻ quà tặng bị mất hoặc bị đánh cắp. Các thẻ quà tặng sẽ không được cấp lại. Xin chắc chắn rằng CalOptima Health có địa chỉ gửi thư chính xác của quý vị.

5. Có điều gì khác mà tôi cần biết về Chương Trình Tặng Thưởng Chăm Sóc Sức Khỏe dành cho Thành Viên Chích Ngừa COVID-19 không?

Thẻ quà tặng không thể dùng để mua bia rượu, thuốc lá hoặc vũ khí. Các thẻ quà tặng không có giá trị tiền mặt. Thẻ quà tặng được cung cấp với số lượng có hạn. Chương trình tặng thưởng chăm sóc sức khỏe này có thể chấm dứt bất cứ lúc nào mà không cần thông báo. CalOptima Health tuân thủ luật dân quyền hiện hành của tiểu bang và liên bang và không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật hoặc giới tính.

Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào về Chương Trình Tặng Thưởng Chăm Sóc Sức Khỏe dành cho Thành Viên, xin gọi Văn Phòng Dịch Vụ của CalOptima Health ở các số miễn phí bên dưới. Chúng tôi có nhân viên nói cùng ngôn ngữ với quý vị.

 • Medi-Cal: 1-888-587-8088 (TTY 711), từ 8 giờ sáng đến 5:30 chiều.
 • OneCare: 1-877-412-2734( TTY 711), 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần.
Giới Thiệu
Làm thế nào để...
 • Liên Lạc Với CalOptima
  Quý vị có thể liên lạc với chúng tôi bằng điện thoại hoặc đến văn phòng của chúng tôi

 • Sử dụng Trang Thông Tin Cho Thành Viên
  Tìm hiểu về những gì quý vị có thể thực hiện với trang thông tin cho thành viên, như thay đổi địa chỉ của quý vị hoặc chọn một bác sĩ mới
Tuyển Dụng
Tin Tức Mới Nhất

Download the free Adobe Reader.

Tài liệu có trên trang nhà này bằng dạng PDF có thể cần nhu liệu Adobe Reader miễn phí để có thể đọc được. Bấm vào đây để chuyển tải Adobe Reader miễn phí từ Trang Nhà Adobe.