Chương Trình Tặng Thưởng Chăm Sóc Sức Khỏe cho Thành Viên

Chương trình Tặng thưởng Chăm sóc Sức khỏe cho Thành viên Chích ngừa COVID-19

Nếu quý vị đã chích vắc-xin ngừa COVID-19, xin quý vị kiên nhẫn vì có thể có sự chậm trễ trong việc xác nhận quý vị đã chích ngừa và gửi (các) thẻ quà tặng của quý vị qua đường bưu điện cho Chương trình Tặng thưởng Chăm sóc Sức khỏe cho Thành viên Chích ngừa COVID-19. Nếu quý vị đã chích vắc-xin loại yêu cầu 2 mũi chích, quý vị có thể nhận thẻ quà tặng cho liều thứ 1 và liều thứ 2 vào những thời điểm khác nhau. Cảm ơn sự kiên nhẫn của quý vị.

Các Câu Hỏi Thường Gặp

1. Quý vị có hội đủ điều kiện cho chương trình tặng thưởng chăm sóc sức khỏe cho thành viên chích ngừa COVID-19 không?

Các thành viên CalOptima từ 5 tuổi trở lên hội đủ điều kiện để nhận tối đa hai thẻ quà tặng trị giá $25 cho vắc-xin ngừa COVID-19 loại 2 liều hoặc một thẻ quà tặng trị giá $25 cho vắc-xin loại một liều. Xin lưu ý rằng quý vị phải hội đủ điều kiện vào ngày nhận dịch vụ để được nhận (các) thẻ quà tặng. Các thành viên trong chương trình chăm sóc dài hạn (Long-term Care, LTC) và Chương Trình Chăm Sóc Toàn Diện cho Người Cao Niên (Program of All-Inclusive Care, PACE) không hội đủ điều kiện cho chương trình tặng thưởng chăm sóc sức khỏe cho thành viên chích ngừa COVID-19.

2. Quý vị có thể nhận tặng thưởng chăm sóc sức khỏe bằng cách nào?

Các thành viên không cần phải nộp bất cứ thứ gì cho CalOptima. Các thẻ quà tặng sẽ được gửi sau khi CalOptima xác nhận thông qua hệ thống dữ liệu Ghi danh Chích ngừa của California (California Immunization Registry) là quý vị đã được chích ngừa COVID-19. Chúng tôi sẽ gửi thẻ quà tặng của quý vị đến địa chỉ nhận thư mà CalOptima có trong hồ sơ của quý vị. Để bảo đảm chúng tôi có địa chỉ chính xác trong hồ sơ, xin đăng nhập vào Trang Thông Tin cho Thành viên CalOptima hoặc tạo một tài khoản. Quý vị cũng có thể gọi cho văn phòng Dịch Vụ để cập nhật địa chỉ nhận thư của quý vị.

3. Khi nào thì quý vị sẽ nhận được tặng thưởng chăm sóc sức khỏe của mình?

Do có số lượng lớn thành viên tham gia chương trình tặng thưởng chăm sóc sức khỏe khi chích ngừa COVID-19 nên việc gửi (các) thẻ quà tặng cho quý vị có thể bị chậm trễ.

4. Nếu thẻ quà tặng của quý vị bị mất hoặc bị đánh cắp thì sao?

CalOptima không chịu trách nhiệm khi các thẻ quà tặng bị mất hoặc bị đánh cắp. Các thẻ quà tặng sẽ không được cấp lại. Xin chắc chắn rằng địa chỉ nhận thư mà CalOptima có trong hồ sơ của quý vị là chính xác.

5. Có điều gì khác quý vị nên biết về chương trình tặng thưởng chăm sóc sức khỏe khi chích ngừa COVID-19 không?

Thẻ quà tặng không thể dùng để mua bia rượu, thuốc lá hoặc vũ khí. (Các) thẻ quà tặng không có giá trị tiền mặt. Thẻ quà tặng được cung cấp với số lượng có giới hạn. Chương trình tặng thưởng chăm sóc sức khỏe này có thể chấm dứt bất cứ lúc nào mà không cần thông báo. CalOptima tuân thủ luật dân quyền hiện hành của Liên bang và Tiểu bang và không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật, hoặc giới tính.

Cho các thắc mắc về chương trình tặng thưởng chăm sóc sức khỏe cho thành viên chích ngừa COVID-19, xin gọi cho văn phòng Chăm Sóc Sức Khỏe của CalOptima ở số 1-714-246-8895 (TTY 711). Chúng tôi có mặt để trợ giúp cho quý vị thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúng tôi có nhân viên nói cùng ngôn ngữ với quý vị.

Giới Thiệu
Làm thế nào để...
  • Liên Lạc Với CalOptima
    Quý vị có thể liên lạc với chúng tôi bằng điện thoại hoặc đến văn phòng của chúng tôi

  • Sử dụng Trang Thông Tin Cho Thành Viên
    Tìm hiểu về những gì quý vị có thể thực hiện với trang thông tin cho thành viên, như thay đổi địa chỉ của quý vị hoặc chọn một bác sĩ mới
Tuyển Dụng
Tin Tức Mới Nhất