Current Initiatives

Nhận Naloxone

Học cách bạn có thể giúp cứu sống người khác

CalOptima Health mời bạn xem video đào tạo và đọc phần Câu Hỏi Thường Gặp để học cách bảo vệ cộng đồng bằng cách sử dụng naloxone, một loại thuốc cứu sinh có thể hồi sinh ai đó đang trải qua tình trạng quá liều.Upcoming Events

Date/Time

Friday, June 21
Pick Up Between 9 a.m.–2 p.m.

Naloxone Distribution Event
For Providers and Community Organizations

Location:
CalOptima Health, 505 City Parkway West, Orange, CA 92868

Download the Flyer for More Information 

About Us
How To...
Careers
Latest News