Hãy THỰC HIỆN NHỮNG VIỆC SAU để giữ phúc lợi Medi-Cal Của Quý Vị

Photo of a father and child

Chương trình Medi-Cal của CalOptima Health đài thọ các dịch vụ chăm sóc y tế quan trọng cho quý vị và gia đình của quý vị, bao gồm các buổi khám với bác sĩ, các loại thuốc theo toa, chích ngừa, dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần và nhiều hơn nữa. Khi đến hạn, xin quý vị chắc chắn gia hạn.

1. Cập nhật thông tin liên lạc của quý vị

Xin báo cáo bất kỳ sự thay đổi nào về tên, địa chỉ nhận thư, địa chỉ email và số điện thoại của quý vị, để County of Orange Social Services Agency (SSA) có thể liên lạc được với quý vị. Xin gọi số 1-800-281-9799.

2. Tạo hoặc kiểm tra tài khoản trên mạng của quý vị

Quý vị có thể ghi danh để nhận các thông báo về chương trình Medi-Cal của quý vị. Tạo tài khoản hoặc đăng nhập vào tài khoản của quý vị để nhận các thông báo này. Quý vị có thể gửi đơn gia hạn hoặc những thông tin được yêu cầu qua trang mạng. Xin vào MyBenefitsCalWIN.org.  


How to Create an Account

Create your online account today at BenefitsCal.com, and select the “Create an Account” link. Watch the video above.   


How to Log In with Two-Step Verification

Learn how to log in to your BenefitsCal account using two-step verification. Watch the video above.   


Medi-Cal Renewals

If you already have a BenefitsCal.com account, you can submit by following the steps in the video above.   

3. Kiểm tra thư từ của quý vị

SSA sẽ gửi cho quý vị một lá thư về sự hội đủ điều kiện của quý vị với chương trình Medi-Cal qua đường bưu điện. Quý vị có thể cần phải hoàn tất mẫu đơn gia hạn. Nếu quý vị nhận được mẫu đơn gia hạn trong phong bì màu vàng, xin gửi thông tin của quý vị qua trang mạng, qua điện thoại, đến gặp trực tiếp hoặc bằng đường bưu điện để sự đài thọ của quý vị không bị gián đoạn.

4. Hoàn tất mẫu đơn gia hạn của quý vị (nếu quý vị nhận được mẫu đơn)

Nếu quý vị nhận được mẫu đơn gia hạn, xin gửi thông tin của quý vị qua trang mạng, qua điện thoại, đến gặp trực tiếp hoặc bằng đường bưu điện trong vòng 60 ngày để sự đài thọ của quý vị không bị gián đoạn.Toolkit for Community Partners
Downloadable and customizable flyers, posters, FAQs, social media assets and more to share information about Medi-Cal renewal with members.

Liên Lạc Với Chúng Tôi
Thành Viên Medi-Cal Mới
Nhà Thuốc
Các Mẫu Đơn và Tài Liệu

Download the free Adobe Reader.

Tài liệu có trên trang nhà này bằng dạng PDF có thể cần nhu liệu Adobe Reader miễn phí để có thể đọc được. Bấm vào đây để chuyển tải Adobe Reader miễn phí từ Trang Nhà Adobe.