Board Meeting Archive

Look back at past CalOptima Health Board action


Meeting Date

June 29, 2023   

Agenda and Materials

Download agenda and materials 


Meeting Date

June 1, 2023   

Agenda and Materials

Download agenda and materials 


Meeting Date

May 4, 2023   

Agenda and Materials

Download agenda and materials 


Meeting Date

April 6, 2023   

Agenda and Materials

Download agenda and materials 


Meeting Date

March 2, 2023   

Agenda and Materials

Download agenda and materials 


Meeting Date

February 2, 2023

Agenda and Materials

Download agenda and materials 


Meeting Date

December 1, 2022

Agenda and Materials

Download agenda and materials 


Meeting Date

November 3, 2022

Agenda and Materials

Download agenda and materials 


Meeting Date

October 6, 2022

Agenda and Materials

Download agenda and materials 


Meeting Date

September 1, 2022

Agenda and Materials

Download agenda and materials 


Meeting Date

August 4, 2022

Agenda and Materials

Download agenda and materials 

Previous Fiscal Year Meeting Archives

Fiscal Year 2021–22

Fiscal Year 2020–21

Fiscal Year 2019–20

Fiscal Year 2018–19

Fiscal Year 2017–18

Fiscal Year 2016-17

About Us
How To...
Careers
Latest News

Download the free Adobe Reader.

Tài liệu có trên trang nhà này bằng dạng PDF có thể cần nhu liệu Adobe Reader miễn phí để có thể đọc được. Bấm vào đây để chuyển tải Adobe Reader miễn phí từ Trang Nhà Adobe.